Часопис економічних реформ

ЧАСОПИС економічних реформ

науково-виробничий журнал

 

Відповідно до Наказу мОН України від 16.05.2016 р. № 515 науково-виробничий журнал пройшов переєстрацію і внесений до Переліку наукових фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з                                                          економічних наук.

 

АЕА Класифікатор:  Journal of Economic Literature (JEL) Classification System

Архіви всіх випусків та номерів журналу доступні у повному та вільному доступі на сайті Національної бібліотеки України

ім. В. І. Вернадського. 

  наукова періодика

 

ISSN 2221-8440 (Print)

ISSN 2663-2896 (On-line)

Журнал 3 березня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань

(ISSN International Centre, м. Париж).

 

За результатами щорічного оцінювання та ранжування наукових журналів каталогом Центральної  та Східної Європи та наукометричним індексатором Index Copernicus журнал з листопада 2012 р. включено до даної міжнародної наукометричної бази!

   

 

Часопис економічних реформ у Index Copernicus 

 

 

Журнал в CrossRef

 

Журнал в WorldCat

 

Журнал в 

Eurasian Scientific Journal Index

 

 

 Журнал індексується міжнародною наукометричною базою 

Часопис економічних реформ у Російському індексі наукового цитування (РІНЦ)

Ліцензійна угода № 210-04/2013 від 25 квітня 2013 р.

 

Інформаційна довідка

Мова видання журналу : змішаними мовами - українською, російською та англійською. 
Всі матеріали, що надходять для публікації в журналі, мають зовнішнє рецензування, крім того проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля до друку.
Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. 
Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.
Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.
У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

 


Рік заснування: 2010
Проблематика: висвітлення питань соціально-економічного розвитку України, методологічних і прикладних проблем сучасної економіки; досліджень у галузі економіки, менеджменту, організації виробництва та підприємництва; досвіду реформувань у всіх сферах економічної діяльності

ISSN:

eISSN:

2221-8440

2663-2896

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 23547-13387 ПР від 31.08.2018 р.
Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 р.
Галузь науки:

05 "Соціальні та поведінкові науки";

07 "Управління та адміністрування"

Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновники:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Головний редактор: Калінеску Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора: Костирко Лідія Андріївна, доктор економічних наук, професор
Відповідальний редактор: Ліхоносова Ганна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент